Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> F

PKD 2007 - sekcja F - Budownictwo

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.

Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Sekcja ta obejmuje budowę:

Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43).

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.

W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy budynków lub obiektów inżynierii lądowej i wodnej przeznaczonej do sprzedaży.

Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.Dział: 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

KodNazwa
41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dział: 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

KodNazwa
42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział: 43 - Roboty budowlane specjalistyczne

KodNazwa
43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.ZTynkowanie
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.ZMalowanie i szklenie
43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane